fbpx

Faderskapstest

För många är möjligheten att kunna göra ett faderskapstest en trygghet då det råder osäkerhet kring om man är far till dina barn. Det kan finnas många skäl till varför man vill göra ett faderskapstest som exempelvis att man tror att barnets mor har varit otrogen eller att man vid en skilsmässa inte vill betala underhåll för barn som man misstänker att man inte är far till. Oavsett vad man har för orsak till att vilja göra ett faderskapstest har man alltid möjlighet att göra ett sådant test på ett privat laboratorium.

Man kan också begära att få utföra ett faderskapstest hos socialnämnden i sin hemkommun om man har starka skäl att misstänka att man inte är far till barnet. Socialnämnden har till uppgift att säkerställa att barnet har rätt föräldrar, vilket dels är en skyldighet mot barnet men också för att i framtiden kunna ställa rätt diagnoser inom olika sjukdomar som är ärftliga.

Så här fungerar fastställandet av föräldraskap

När barnet föds fastställs moderskapet direkt genom att modern föder barnet. Det är ett odiskutabelt föräldraskap. För faderskapet gäller att om fadern är gift med modern blir fadern automatiskt far till barnet. Detta härrör från gamla tider då otrohet inte var lika utbrett som det är idag. Om fadern och modern inte är gifta ska socialnämnden göra en utredning för att säkerställa faderskapet. Det kan göras genom samtal men också genom att fadern lämnar DNA för att göra ett faderskapstest.

Så här säger lagen om faderskapstest

Enligt lagen är gifta par automatiskt de biologiska föräldrarna till ett nyfött barn. Om modern och fadern inte är gifta är det socialnämnden som ska utreda vem som är far till barnet. Detta sker genom samtal med modern. Om modern vägrar uppge vem som är far till barnet kan socialnämnden inte tvinga modern att berätta. Dock kan socialnämnden ha samtal med andra närstående personer för att få fram vem som är far till barnet.

En utpekad fader kan neka till att vara far till barnet. En domstol kommer dock fastställa faderskapet genom en dom. I detta fall har den utpekade fadern möjlighet att göra ett DNA-test för att styrka att denna inte är far till barnet. DNA-testet utgör bevismaterial i samband med att domstolen fastställer faderskapet. Ett faderskapstest kan krävas av familjerätten. Om den utpekade fadern vägrar utföra ett DNA-test kan familjerättens beslut bli att den utpekade fadern blir registrerad som far till barnet, med alla förpliktelser som detta medför.

En far som är osäker på om han är far till barnet kan när som helst begära ett DNA-test hos socialnämnden. Om modern och fadern är gifta kan fadern nekas faderskapstest. Då kan fadern vända sig till en privat aktör för att genomföra ett faderskapstest. Detta faderskaps test kan sedan utgöra bevis om fadern går till domstol för att avsäga sig faderskapet.

För att en moder ska kunna erhålla vårdnadsbidrag krävs det att ett faderskap är utrett. Om modern vägrar uppge vem som är far till barnet kan hon nekas vårdnadsbidrag. Om modern i framtiden berättar vem som är far till barnet kan barnets far bli skyldig att betala vårdnadsbidrag, även retroaktivt. Om fadern inte har några inkomster kan modern erhålla vårdnadsbidrag från Försäkringskassan.

Faderskapstest under graviditeten

Om modern är osäker på vem som är far till hennes barn kan man utföra ett faderskapstest innan födseln för att säkerställa faderskapet. Det sker genom att modern lämnar ett blodprov där moderns och barnets dna fastställs.

Därefter kan en eller flera personer utföra DNA-test för att få fram vem som är far till barnet. När modern och eventuellt den misstänkta fadern vill fastställa faderskapet under graviditeten krävs det att testerna utförs privat. Socialnämnden, som har till uppgift att utreda faderskap, utreder detta först efter att barnet är fött. Det betyder att modern själv får bekosta faderskapstesten under graviditeten.

Anledningen till att en moder, och en eventuell fader, vill genomföra ett faderskapstest under graviditeten kan exempelvis bero på att modern och fadern bättre kan hantera graviditeten tillsammans om detta är klarlagt.

Utföra privat faderskapstest

Om man väntar tills barnet är fött kan man genomföra ett faderskapstest gratis genom socialnämndens försorg, som har till uppgift att fastställa faderskapet. Om fadern inte är gift med modern kan socialnämnden neka ett faderskapstest utan kostnad. Då behöver fadern utföra ett faderskapstest genom en privatklinik. Faderskapstest kostnad hamnar på cirka 10 000 kronor då fadern väljer en privatklinik. Normalt tar det 2-10 dagar innan fadern får svar på sitt DNA-test. Om fadern ska använda ett privat faderskapstest som bevis i domstol behöver intyget vidimeras.

Med hjälp av ett privat faderskapstest kan en utpekad fader begära att familjerätten ska upphäva ett faderskap. Det kan också användas för att familjerätten ska kunna fastställa ett faderskap. Ett upphävt faderskap innebär att fadern inte längre har vårdnaden om barnet men också att fadern inte är ekonomiskt ansvarig för barnet. Om en fader blir tilldöm ett faderskap innebär det att fadern får en försörjningsplikt för barnet men även rätt till en delad vårdnad om barnet.

Hur gör man ett faderskapstest?

Man kan göra ett faderskaps test hemma i lugn och ro. Det gör man genom att beställa hem ett paket som innehåller allt man behöver för att fånga upp saliv genom munnen och sedan en förpackning som man lägger provet i. Salivprov ska lämnas av både fadern och barnet. Detta skickas sedan till en privat klinik i Sverige, eller utomlands, och sedan dröjer det cirka 2-10 dagar innan man får ett svar. Faderskapstest har ett pris på cirka 10 000 kronor, vilket är något som man får bekosta själv.

När man utför ett privat faderskapstest behöver varken modern eller myndigheterna i Sverige få reda på att man har utfört ett faderskapstest. Det betyder att om provet visar att man är far till barnet kan man lugnt gå vidare i livet med den vetskapen, utan att det skapas någon osämja. Skulle det dock visa sig att man inte är far till barnet finns det förstås en risk att man behöver hantera detta på något sätt, vilket kan leda till konflikter med barnets moder.