fbpx

Faderskapsintyg

Det finns en hel del saker att tänka på när man blir förälder. En sak som är av stor vikt är faderskapsintyget. Det är främst relevant om barnets mamma och pappa inte är gifta. Om föräldrarna är gifta när barnet föds ses de automatiskt som barnets mamma och pappa. Socialnämnden i varje kommun är alltid skyldig att utreda vem det är som är förälder till barnet i samband med födseln.

Vad är ett faderskapsintyg?

Ett faderskapsintyg är, precis som det låter, ett slags intyg som bevisar att barnets pappa, eller blivande pappa, verkligen är far till barnet. Så länge föräldrarna är överens är det egentligen inte någon stor sak att skriva ett faderskapsintyg. Man skriver helt enkelt bara på en bekräftelse på att båda föräldrarna intygar vem som är pappa till barnet. I samband med att faderskapsintyget skrivs under kan man också begära gemensam vårdnad om barnet.

När det gäller faderskapsintyg har barnets pappa rätt att genomgå ett faderskapstest om denne så vill. Det påtalas oftast om paret inte varit sambor innan barnet fötts, men så länge föräldrarna inte är gifta får pappan faktiskt genomgå testet. Om man är det minsta osäker på om man är pappa till barnet kan det vara klokt att genomgå testet.

Hur får man tag i en blankett för faderskapsintyg?

Ibland kan man få en blankett för faderskapsintyg hemskickad med post. Det går också att hämta en sådan hos socialnämnden. Blanketten kan också laddas ner online. Underskriften ska bevittnas av två vittnen. I de allra flesta fall kan det vara klokt att besöka socialnämnden för att skriva under blanketten på plats. Då ordnar socialnämnden med vittnen.

Kan man skriva faderskapsintyg på egen hand?

Man kan skriva ett faderskapsintyg på egen hand, men det måste godkännas av antingen socialnämnden eller familjerätten. Så kan vara fallet om man som fader befinner sig på annan ort. Även barnets moder ska godkänna intyget. Om modern inte är tillgänglig kan också annan vårdnadshavare för barnet godkänna intyget. Godkännandet ska ske skriftligen.

Faderskapsintyg innan födsel

Det går att skriva ett faderskapsintyg redan innan barnet föds. Det får dock inte vara mer än två månader kvar tills dess att barnet föds. Om barnets beräknade födsel ligger närmare i tiden än två månader framåt får man vänta med att skriva faderskapsintyg tills efter födseln.

Varför är det viktigt att ha ett faderskapsintyg?

Det finns flera anledningar till att skriva ett faderskapsintyg. För det första kan man inte få gemensam vårdnad innan intyget är underskrivet. Det betyder att barnets mamma har ensam vårdnad fram tills dess och pappan har egentligen inte något att säga till om. Är det så att faderskapsintyg inte finns och något sker med barnets mamma är det inte säkert att pappan kan få ta hand om barnet.

Faderskapsintyget innebär också fördelar för barnet. Det ger nämligen barnet möjlighet att ta reda på sitt biologiska ursprung. Dessutom ger det också rätt till försörjning och arv. Om det inte finns någon konstaterad fader till barnet kan denne inte bli försörjningsskyldig, och barnet kan inte heller ärva sin pappa.

När föräldrarna är oense, eller om fadern är okänd

Om det inte är helt klart vem som är pappa till barnet tar man reda på det genom ett DNA-test. Det tas ett test på mamman, ett på barnet, och ett test på varje man som skulle kunna vara far till barnet. Testerna analyseras och vanligen får man sedan svar inom några veckor. Även om man inte vill ange vem barnets far är, måste man faktiskt göra det. Annars kommer socialnämnden att påbörja en faderskapsutredning. Det är för barnets bästa som faderskapet ska utredas, inte för att den andra föräldern ska kunna träffa fadern. Det handlar om att barnet ska ha rätt till umgänge med sin pappa.

Man kan i regel inte göra några avtal om att man inte anger fadern, även om föräldrarna är överens om det och om pappan inte vill ha med barnet att göra. Fadern måste alltid betala underhållsbidrag till barnet, och barnet har rätt att träffa sin pappa även om denne inte vill.

Om föräldrarna är oense kommer en faderskapsutredning alltid att påbörjas. Faderskapet bekräftas sedan genom en dom i tingsrätten. Domen kan dock överklagas.

Faderskapsutredning

En faderskapsutredning tillsätts om föräldrarna inte är överens, eller om någon part inte vill erkänna att fadern verkligen är pappa till barnet. Den tillsätts också om man inte vet vem som är pappa. Utredningen kan ta lång tid, upp till flera månader eller år. I utredningen tas det ofta DNA-prov på barnet, mamman, och på de personer som misstänks vara fader till barnet. Om provet ger positivt resultat kan utredningen avslutas genom en dom i tingsrätten.

En faderskapsutredning innefattar många personer och anhöriga samt vänner till barnets mamma, och den eventuella person som säger sig vara barnets fader kan behöva intervjuas.

Avslut av en faderskapsutredning

Ibland kan det vara så att en faderskapsutredning avslutas snabbt. Det kan bero på flera olika faktorer, och ibland kan fadern inte hittas, eller anges. Om man inte på något sätt får fram tillräckligt med uppgifter för att kunna avgöra vem fadern är kan inget faderskapsintyg skrivas.

En annan anledning kan vara att det helt enkelt inte ses som tänkbart att en domstol ska kunna fastställa ett faderskap.

Det finns också en annan anledning till att en faderskapsutredning kan avslutas. Det kan vara så att utredningen kan vara till skada för barnet. Skadan måste dock vara så pass allvarlig att den är försumbar jämfört med barnets rätt att träffa sin pappa. Om utredningen innebär stora påfrestningar på moderns fysiska eller psykiska hälsa kan det också vara ett skäl till att avbryta utredningen. Det kan dock gå att återuppta den vid ett senare tillfälle. Om så inte sker kommer barnets fader att förbli okänd. Barnet har dock möjlighet att söka efter sin fader senare i livet och även då kan fadern skriva på ett faderskapsintyg om denne så vill. Så har till exempel förekommit när barn blivit bortadopterade, eller om modern inseminerats i ett annat land där det inte krävs att fadern anges.