fbpx

Pappaledig

Är det dags att bli pappa kan det vara bra att veta hur pappaledigheten fungerar så att man kan planera både för ekonomin och för sitt arbete under den första tiden då barnet har fötts. Pappaledighet är både en rättighet och en skyldighet idag och totalt har föräldrarna 480 dagar av sjukpenninggrundande ledighet att använda sig av, fördelat på 240 dagar per förälder. Det innebär att båda föräldrarna har möjlighet att kunna stanna hemma från arbetet och vara tillsammans med sitt barn under den första tiden.

Under denna tid får föräldrarna ersättning från Försäkringskassan, dock endast under de 10 första dagarna. Därefter kan bara en förälder vara ledig med ersättning från Försäkringskassan. Det kan vara bra att känna till att 10 dagar pappaledighet är per barn så skulle man få tvillingar har man rätt till 20 dagars pappaledighet.

Pappadagar vid födsel

När barnet har fötts kan pappan ta ut 10 pappadagar per barn. Pappadagarna behöver pappan ta ut senast 90 dagar efter barnets födsel. Under dessa 10 dagar får pappan ersättning från Försäkringskassan medan mamman får tillfällig föräldraförsäkring. Detta är enda gången som båda föräldrarna kan vara hemma med sitt barn tillsammans då båda kan få ersättning. Nu för tiden behöver man inte anmäla pappaledighet i samband med födsel direkt utan anmälan till Försäkringskassan kan ske senast 90 dagar efter att man har tagit ut pappadagarna.

Fördelning av föräldraledighet

Totalt får föräldrarna 480 dagar betald ledighet i samband med att barnet är fött. Dessa dagar ska tas ut senast innan barnet har fyllt 8 år. Dock har man alltid rätt till lediga pappadagar, utan ersättning, fram till dess barnet fyller 18 månader. Av de 480 dagar föräldraledighet fördelas dessa ut med 240 dagar per förälder.

Med reservation för 90 dagar, som alla föräldrar måste ta ut, vilket är en skyldighet, kan resterande dagar fördelas mellan föräldrarna efter egen vilja. Det innebär att en pappa kan skriva över maximalt 150 dagar till modern, som därmed kan erhålla 390 dagar föräldraledighet plus ytterligare 60 dagar i samband med födseln. Det betyder att modern kan vara hemma med barnet i upp till 450 dagar efter födseln, med ersättning, och i detta fall ska pappan ta ut de resterande 90 dagarna, innan barnet har fyllt 8 år.

Utöver betald pappaledighet har man också rätt att ta ut obetald pappaledighet från arbetet, fram tills dess att barnet har blivit 18 månader. Om man vill vara hemma ytterligare dagar med sitt barn kan man kombinera sin semester med pappaledighet. Om man vill få ut maximalt av sina föräldradagar bör man noggrant planera hur stor del varje förälder ska ha och när ledigheten ska tas ut.

Pappaledig med lön

När man är pappaledig har man rätt till ersättning från Försäkringskassan. Denna ersättning uppgår till 80 procent av lönen. Har man dessutom kollektivavtal kan man erhålla ytterligare upp till 10 procent av lönen, vilket totalt gör att man kan erhålla 90 procent av sin lön under föräldraledigheten. Det gör att inkomstbortfallet blir cirka 10 procent, vilket ofta kompenseras av minskade resekostnader och matkostnader som man har då man arbetar.

Som tidigare nämnts kan man också vara ledig utan ersättning men ofta brukar inte ekonomin tillåta detta för några längre perioder.

Ansöka om pappaledighet

I samband med födseln krävs ingen ansökan om pappaledig eftersom födseln kan vara svår att tidsbestämma exakt. Man har alltid rätt att vara ledig i 10 dagar i samband med födseln, vilket man måste ta ut senast 60 dagar efter att barnet är fött. Anmälan till Försäkringskassan kan göras direkt eller så kan man vänta i upp till 90 dagar med att ansöka om föräldrapenning för dessa 10 dagar.

När man går på längre föräldraledig ska man alltid göra detta i samordning med sin arbetsgivare. Man bör ansöka om pappaledighet senast 2 månader innan man ska ta ut dessa dagar så att arbetsgivaren får en chans att omfördela dina arbetsuppgifter. Du ska också anmäla din pappaledighet till Försäkringskassan i samband med att den börjar, så att du varje månad kan få ut ersättning så att man kan hantera sina månadskostnader.

Pappaledighetsregler

Som nybliven pappa har man rätt till totalt 240 dagar + 10 dagar betald föräldraledighet. I samband med födseln får man som far 10 dagar betald ledighet, under förutsättning att pappadagarna tas ut senast 60 dagar efter barnets födelse. För de övriga 240 dagarna gäller att 90 dagar är reserverade för varje förälder, vilket innebär att man kan välja att ge de övriga 150 dagarna till barnets mor, eller barnets far. Hur man planerar vem som ska använda sig av dessa föräldradagar brukar oftast vara en ekonomisk fråga men också en arbetsrelaterad fråga. Därför bör föräldrarna noga planera förmedlingen av föräldradagarna så att det blir bäst för båda parter men också bäst för ekonomin.

I samband med förlossningen har pappan rätt till ersättning under 10 dagar, trots att modern också får ersättning. För de övriga föräldradagarna gäller att bara en förälder i taget kan erhålla ersättning för föräldradagar. Dock har båda föräldrarna rätt att ta ut ersättningsfria föräldradagar fram till dess att barnet är 18 månader, vilket innebär att det går att ordna så att båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt med barnet, om ekonomin tillåter detta.

För de första 10 dagarna gäller att man kan anmäla sin föräldraledighet till Försäkringskassan upp till 90 dagar efter att man tagit ut dessa dagar. För övrig föräldraledighet anmäler man sin föräldraledighet till Försäkringskassan redan första dagen. Dessutom ska man också ansöka om föräldraledighet hos sin arbetsgivare, så denne får en chans att kunna hitta en ersättare under tiden som man är borta.

När din föräldraledighet är över har du alltid rätt, enligt föräldraledighetslagen, att kunna komma tillbaka till ditt ordinarie arbete. Har det under tiden som du varit ledig skett förändringar på arbetsplatsen, som exempelvis en omorganisation, ska du erhålla likvärdiga arbetsuppgifter utifrån dina tidigare uppgifter. Du kan inte förlora arbetet eller bli fördelad andra arbetsuppgifter på grund av att du har varit hemma med ditt barn, även om du varit hemma i upp till 1,5 år.